Teostusmõõdistus

Valminud ehitiste või selle osade asendi jm karakteristikute fikseerimine ja dokumenteerimine.

Teostusmõõdistamise eesmärk on ehitise või selle osa asendi ja tehniliste karakterisikute fikseerimine ning dokumenteerimine. Töö ulatus , mõõtkavad, digitaalandmete väljundformaadid ja erinõuded määratakse geodeetilise uurimistöö ja teostusmõõdistuse tellija lähteülesandes. Kui tellija ei esita erinõudeid, tehakse töö tavanõuete järgi. Esitame tellijale teostusjoonised kokkulepitud mahus ja kujul nii paberkandjal kui ka digitaalselt.

Eriti oluline on maa-aluste tehnovõrkude mõõdistamine enne kaevikute kinniajamist. Vastasel juhul ei ole võimalik tehnovõrkude asendit hiljem täpselt määrata. See on aga hilisemate avariide põhiliseks põhjustajaks.

Teostusmõõdistus teostatakse kindlasti: Soojatrasside ehitamisel, gaasitrasside ehitamisel, sidetritrasside ehitamisel, elektritrasside ehitamisel, teede ja platside ehitamisel, vundamentide ehitamisel.

Geodeesia24 vormistab mõõdistused üldjuhul teostusjooniste komplektina. Mõõdistus väljastatakse tellijale nii paberkandjal kui ka digitaalselt, lisaks esitatakse teostusmõõdistus kohalikule omavalitsusele 10 päeva jooksul tööde lõpetamise päevast arvates.

Tellimine on ehitaja kohustus! Loe Teostusmõõdistusele esitatud nõudeid