Meie poole võib pöörduda nii erakinnistu geoaluse sooviga, kuid meie käe all valmivad ka mahukad ja keerulisemad topo-geodeetilised uurimustööd. Olgu selleks näiteks mõne suurema piirkonna detailplaneering, maantee või raudtee, ühisveevärgi, tänavavalgustuse, gaasivõrgu, sidevõrgu või ükskõik millise muu planeeringu projekteerimine – meie saame geoalusega alati aidata!

Topo-geodeetiline alusplaan kujutab endast mõõdistatud maa-ala kaarti, mis annab edasi maapeale asendiplaanilise situatsiooni koos tehnovõrkude paiknemisega. Topo-geodeetilisele alusplaanile ehk geoalusele on märgitud hoonete ja rajatiste, puude, põõsaste, teede ja kõnniteede, postide, vee- ja kanalisatsioonitorude, elektri- ja sideliinide, maaküttekontuuride, sooja- ja gaasitorustike ja teiste maapealsete ja maa-aluste rajatiste asetsemine. Selle töö võtab projekteerija aluseks enda projekti koostamisel. Ta saab sealt vajamineva alusinformatsiooni, võtab arvesse projekteerimise lähteülesannet ja seadusandlust ning märgib sinna peale ehk projekteerib enda parima äranägemise järgi tulevikus ehitatavad objektid ning nimetab selle ümber asendiplaaniks.

Topo-geodeetilise uurimustöö protsess  Geodeesia24 näitel:

  • Mõõdistustööde ettevalmistus kontoris: ettevalmistused välitöödeks, olemasoleva dokumentatsiooniga tutvumine
  • Välitöö: selles etapis mõõdistatakse maapeale situatsioon, uuritakse kaevud ja vajadusel ka teised tehnovõrgud. Mõõdistamisel kasutatame erinevaid seadmeid: nivelliir, elektrontahhümeeter, GNSS RTK(GPS seade), laserskanner.
  • Joonestus ja kooskõlastamine: välitöödel kogutud mõõdistusandmete töötlemise järel valmib esialgne geoalus, millel on  märgitud kõik mõõdistusalal olevad objektid – teed, hooned, rajatised, puud, liiklusmärgid jne. Kooskõlastamise käigus, suhtluses tehnovõrkude valdajatega, märgitakse teostusjoonistele toetudes geodeetilisele alusplaanile peale maa-alused kommunikatsioonid.
  • Digitoimiku koostamine: peale joonise valmimist ja tehnovõrkude omanikelt kooskõlastuste saamist, koostatakse digitoimik,  mis sisaldab kõiki töö dokumente ja tulemusi. Töötulemi edastamine tellijale.
  • Töö registreerimine kohalikus omavalitsuses:  enamikel omavalitsustel on väljatöötatud spetsiaalsed geoarhiivid, kuhu töö registreeritakse ja see muutub kättesaadavaks kõikidele geoarhiivi kasutajale.

Tööde puhul kasutatame Eesti Vabariigis kehtivat koordinaatsüsteemi ning kõik mõõdistused vastavad Majandus- ja taristuministeeriumi 14. märtsil 2016 vastu võetud määrusele nr 34.

Topo-geodeetilise uurimustöö kehtivuse aeg on omavalitsuste lõikes erinev, enamasti 1 kuni 2 aastat. Seejuures nii mõnegi tehnovõrgu valdaja kooskõlastused ei kehti rohkem kui üks aasta. Samuti on vajalik tellida uus geoalus siis kui mõõdistusalas on tehtud ehitustöid, mis on viinud olukorrani, et joonsel kajastatud olukord ei vasta tegelikkusele.

Antud teenuse soovi korral palun esita oma päring hinnapäringu vormi kasutades, kirjutades info@geodeesia24.ee või helistades numbril +372 5621 7960.

 

Küsi hinnapakkumist geodeetilistele alusplaanidele

Kliki siia, et lisada fail...
Kasutame Teie saadetud andmeid üksnes Teie kirjale vastamiseks. Lugege lähemalt meie privaatsuspoliitika lehelt.