Tallinna Prügila geodeetiline alusplaan

Tööde tellija

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS

Tööde teostamise aeg:

2018-2019

Tehtud tööde kirjeldus:

Mõõdistused on kooskõlas Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi 14.04.2016. aastal vastuvõetud määrusega nr 34 “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded”.

Maa-ala on mõõdistatud riigi koordinaatide süsteemis L-EST’97 ja kõrgused on antud EH2000 kõrguste süsteemis.
Mõõdistamine tugineb GPS-mõõtmistele. GPS-mõõtmiste tegemiseks kasutati reaalajas mõõtmisviisi. GPS mõõtmiste baasjaamana kasutati Hades Invest OÜ kahesageduslikku püsijaama SÕJAMÄE, mis asub mõõdistusalast ca 24 kilomeetri kaugusel.
Mõõtkava: 1:500. Mõõdistatud ala suuruseks on 158849,9 m². Mõõdistusmeetod: tahhümeetriline.

Tehnovõrgud kanti plaanile mõõdistamistulemuste, uurimisandmete ja võrgu valdajate poolt väljastatud materjalide alusel. Uuritaval maa-alal paiknevad: madalpinge kaabelliin, madalpinge õhuliin.

Töö on väljastatud tellijale nii digitaalselt kui ka paberil ühes eksemplaris aruandesse köidetuna ning üks eksemplar arhiveerimiseks kohalikule omavalitsusele.

KASUTATUD INSTRUMENDID:
Mõõtmistööde tegemiseks kasutati elektrontahhümeetrit Trimble S5 koos väliarvutiga TCS3, GPS seadet Trimble R8S.
Joonised koostati tarkvarapaketiga AutoCAD 2015. Väljatrükk plotteril Canon HP 650c 2859B.