Vardja ja Ravila külade geodeetilise alusplaani tegemine Kose vallas

Tööde tellija

Keskkond & Partnerid OÜ

Tööde teostamise aeg:

2017

Tehtud tööde kirjeldus:

Maa-ala on mõõdistatud riigi koordinaatide süsteemis L-EST’97 ja kõrgused on antud BK77 kõrguste süsteemis. Mõõdistamine tugineb GPS-mõõtmiste teel koordineeritud kahele lähtepunktile. GPS-mõõtmiste tegemiseks kasutati reaalajas mõõtmisviisi. GPS mõõtmiste baasjaamana kasutati Hades Invest OÜ kahesageduslikku püsijaama SAULA, mis asub mõõdistusalast ca 4,3 kilomeetri kaugusel. Tugipunktide L-EST97 süsteemi koordinaadid rahuldavad mõõdistamise täpsusvajadusi.
Kasutatud materjalid:
a) Katastriüksuste piirid on saadud Maa-ametist seisuga 12.04.2016.a.

Tehnovõrgud kanti plaanile mõõdistamistulemuste, uurimisandmete ja eelpool loetletud materjalide alusel. Uuritaval maa-alal paiknevad: kanalisatsioon, sadekanalisatsioon, veetrass, gaasitrass, sidekanal, sidekaabel, madalpinge kaabelliin, madalpinge õhuliin, keskpinge kaabelliin.

Töö on väljastatud tellijale nii digitaalselt kui ka paberil ühes eksemplaris aruandesse köidetuna ning üks eksemplar arhiveerimiseks kohalikule omavalitsusele.

Mõõtmistööde tegemiseks kasutati elektrontahhümeetrit Trimble 5503 ja laserkaugusmõõturit Leica D210. Joonised koostati tarkvarapaketiga AutoCAD 2015. Väljatrükk plotteril Canon HP 650c 2859B.